Yardım
Başvur
Oylama Yapısı
Önemli Tarihler
Ödüller

SPOTLIGHTER

RAP AKIMI YARIŞMASI PLANI VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

 

Yarışma Başlangıç                   : 04.11.2022

 

Yarışma Bitiş Tarihi                 : 16.12.2022

 

Amaç: RAP’in sesini dinlemek ve yetenekleri ödüllendirmek

 

Ödüller:

 • 100K’ya varan nakit ödül (Barajı geçen kullanıcılar arasında dağılacak.)
 • Kullanıcı oyları ile belirlenen ilk 20 içerisinden sanat ve prodüksiyon jürisi tarafından ilk 10 seçilecek.
 • İlk 10 için video kolaj yapılarak yayın desteği verilecek.
 • Jüri tarafından 1. seçilen performansın sahibine Beat Hediyesi
 • Spotlighter özel ödülü: Single Hediyesi (Spotlighter’ın tasarrufundadır.)

 

 

Katılım Koşulları:

 1. Yarışmaya katılım koşullarını kabul eden, 18 yaş üstü olan ve akıma uygun şarkıya sahip herkes, yarışmaya katılabilir.
 2. Son iletim ve başvuru tarihi 16.12.2022 saat 23:59’dur.
 3. Oylama yarışmacı özelinde katıldığı tarih itibari ile başlayıp yarışmanın bitiş tarihine kadar sürecektir.
 4. Yarışmaya çekim tarihi fark etmeksizin rap akımına ait bir parça ile katılım sağlanabilir.
 5. Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, başvurudaki koşulların temin edilmesinden çevrimiçi başvuruyu gerçekleştiren “Ekip Sözcüsü” sorumludur.
 6. Katılımcı yarışmaya en fazla kendisine ait 2 parça ile başvuru yapılabilir.

 

 1. Katılımcının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

 

 1. Katılımcı yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.

 

 1. Katılımcının hukuken “Eser Sahibi” olduğu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (bundan böyle “FSEK” olarak anılacaktır) ve sair mevzuat başta olmak üzere, diğer içtihatlarda tanımlanan maddi ve manevi haklarını kullanabilme yetkisini haiz olduğu kabul edilir. Aksi bir durumun anlaşılması halinde, başvuran ve ekibi diskalifiye edilir. Bu minvalde, yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır. Herhangi bir belirsizliğe mahal verilmemesi bakımından, telif hakları konusunda sorumluluk bizzat katılımcı olarak akıma ait parçayı sisteme yükleyecek olan katılımcı eser sahibi ve/veya eser sahiplerine aittir. Katılımcılar, müzik parçalarına ilişkin telif hakları konusunda 3. kişiler tarafından herhangi bir iddiada bulunulması halinde Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş.’nin (“NEO” veya “SPOTLIGHTER” olarak anılacaktır) herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

 

 1. Katılımcı bu başvuruyu yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar. Bu doğrultuda, ilgili kanunlarda saklamaya ilişkin yükümlülükler öngörülmesi hali saklı kalmak koşuluyla, toplanan kişisel veriler, veri işleme sebepleri ortadan kalktığında re’sen silinecektir. Spotlighter, kişisel verileri yasal süreyle sınırlı olmak üzere saklaması gereken durumlarda, mevzuata uygun olarak tüm teknik ve idari tedbirleri alarak bu saklama işlemini yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye kullanıcı olma sırasında onaylanan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninden ulaşılabilecektir.

 

 1. Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir. Tek bir katılımcının ekip adına başvurmuş olmasına binaen, diğer ekip üyelerinin kişisel verilerinin sisteme girilmesi konusunda bizatihi kişisel veri girişi gerçekleştiren katılımcı sorumludur. Bu kapsamda diğer ekip üyelerinin kişisel verilerinin sisteme girilmesi konusunda aydınlatma yapılması, gerekmesi halinde açık rızalarının alınması konularında doğrudan ilgili katılımcı sorumludur. Katılımcı, yarışmaya kayıt sürecinde Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş. ile paylaşmış olduğu kişisel verilere ilişkin gerekli izinlerin alınmış olduğunu taahhüt ve teyit etmekle birlikte, bu konuya dair Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, buna dair herhangi bir nam altında tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

 

 1. Katılımcılar kendilerine ait Rap akımına ait müzik parçalarıyla daha önce herhangi başka bir yarışmaya katılmış olabilirler.

 

 1. Yarışmaya katılacak olan müzik parçalarının herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, argo söylemi, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.

 

 1. İçinde ürün yerleştirme bulunduran müzik parçaları başvuru formunda açıkça belirtilmelidir ve bu parçalar ürün yerleştirme ile ilgili mevzuata uygun olmalıdır.

 

 1. Yasaklı unsurların müzik parçalarında kullanılmasından organizasyon ortakları sorumlu tutulamaz.
 1. Şarkıların video olarak eklenmesi, bu videoların içeriğinde katılımcının yüzünün net görünmesi gerekmektedir. Sanatçı videoda efekt vs gibi unsurlar kullanarak videosunu ilgi çekici hale getirebilir.

 

 1. Telif Hakları

 

Spotlighter Rap Akımı Yarışması Planı ve Başvuru Koşulları’nın B-2. maddesinde telif haklarıyla ilgili genel şartlar belirtilmekle birlikte, bu konuya ilişkin detaylı şartlar aşağıdaki şekilde katılımcının bilgisine sunulmaktadır:

 

 1. Katılımcı yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Bu doğrultuda katılımcı, eserin gerçek yaratıcısı olduğunu ve/veya eser üzerinde FSEK çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların aslen sahibi olduğunu, eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş. devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu, herhangi bir üçüncü kişinin fikri ve sınai mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini, yaşayan ya da yaşamını yitirmiş herhangi bir kişinin özlük ve gizlilik haklarını ihlal etmediğini, müzik parçasının içeriğinin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini ve herhangi bir şekilde bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi haklarına veya mülkiyet hakkına yönelik ihlallerin söz konusu olmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Katılımcı, Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü mevzuat ihlalinin tespiti halinde eserin yarışmadan diskalifiye edilebileceğini, katılımcının ve/veya ekibinin yarışmadan men edilebileceğini, ilgili aykırılığın yarışmadan sonra anlaşılması durumunda ise, ilgili eser ödül almış olsa dahi, bu ödülün geri alınabileceğini kayıtsız ve şartsız olarak kabul eder.

 

 1. Yarışmada ödül alan ve dereceye giren tüm eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, haklarının, süresiz olarak Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş.’ye ait olacağı, bu eserlerin Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş. arşivinde saklanacağı kabul edilir. Katılımcı, dereceye giren veya sergilenmeye hak kazanan eser(ler)inin yayın, telif, kullanım, sergileme, yayma, çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için üyelik sırasında karşısına çıkan “Fikri Mülkiyet Hakları Devir Beyanını” onaylamak ile izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan eserler Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş.’nin yayınlarında, web sitelerinde, uygulamalarında ve afiş/billboard vb. olarak da kullanılabilecektir.

 

 1. Katılımcı, ödül verilen eserlerin, eser sahibinin isminin belirtilmesi suretiyle, Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş.’nin belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde icra edilmesi veya yarışmadan sonra aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve yarışmanın tanıtımı amacıyla oluşturulabilecek her çeşit çalışmada yer alması durumunda ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan vazgeçtiğini üyelik sırasında karşısına çıkan “Fikri Mülkiyet Hakları Devir Beyanını” onaylamak ile kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş. katılımcıların müzik parçalarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

 1. Yarışma Sürecinin Erken Sonuçlanması

 

Spotlighter, önceden hiçbir uyarıda bulunmaksızın yarışmayı sonlandırma veya durdurma hakkına sahiptir. Spotlighter bilgisayar sisteminde virüs bulunması, yazılım veya donanım sistemlerinde hata bulunması, yasal zorunluluklar gibi adil bir yarışma sürecini etkileyen durumlarda da yarışmayı durdurma hakkına sahiptir.

Yarışma sürecini etkileyen olumsuz durumlar herhangi bir katılımcının kasıtlı bir davranışından kaynaklanırsa, Spotlighter bu kişiden doğan zararlar için tazminat talep edebilir. 

 

 1. Ödüller
 • 100K’ya varan nakit ödül (Barajı geçen kullanıcılar arasında dağılacak.)
 • Kullanıcı oyları ile belirlenen ilk 20 içerisinden sanat ve prodüksiyon jürisi tarafından ilk 10 seçilecek.
 • İlk 10 için video kolaj yapılarak yayın desteği verilecek.
 • Jüri tarafından 1. seçilen performansın sahibine Beat Hediyesi
 • Spotlighter özel ödülü: Single Hediyesi (Spotlighter’ın tasarrufundadır.)

 

Yarışmaya gönderilen eserlerin ilk 10’a girecekleri Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Eşit oylama gerçekleşirse seçici kurul başkanının oyu geçerlidir.

 

 1. Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödüllere ilişkin dokümanlar (uçak bileti, davetiye, vs.) sisteme yükledikleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi, eksik veya hatalı adres bildirimi yüzünden ellerine ulaşmaması halinde Neo Bilişim Teknolojileri ve Medya Yapım A.Ş. sorumluluk taşımayacaktır.
 2. Katılımcıların ödülleri almaya gelememesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden 1 yıl sonunda zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

 

 1. Seçici Kurul

Yarışmaya gönderilen eserler, eser sahipleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmayan aşağıdaki 3 kişilik bir Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Eşit oylama gerçekleşirse seçici kurul başkanının oyu geçerlidir. Kurul üyelerinin isimleri uygulama içerisinden duyurulacaktır.

 

 1. Eserlerin Değerlendirilmesi

Kullanıcı oylaması sırasında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır. Para ödülü bu kullanıcı oylamasına göre dağıtılacaktır. 

Bu akım için baraj değeri 100 olarak belirlenmiştir.

Her bir beğeni değeri 1 ve her bir spot (super vote) değeri 2 ile çarpılmaktadır. Yani tek başına 100 beğeni ya da 50 spot alan kullanıcı barajı geçmiş olacaktır.

Yandaki ekran görüntüsü yarışmanın herhangi bir anında alınmıştır. Kayıt niteliği taşımamaktadır.

G.  Sonuçların Duyurulması

Yarışmanın kazananları Spotlighter tarafından Spotlighter Mesajlaşma Sistemi aracılığıyla bilgilendirilir. Kazanan, bu mesaja on dört (14) gün içerisinde cevap vermelidir, aksi takdirde ödül kaybedilir ve NEO ödülü kazananlar arasından seçtiği kişilere verebilir.

Ödüllerin Aralık 2022 içerisinde verilmesi gerekir. Yukarıda belirtilen zaman dilimi içinde verilmezse, ödüllerin süresi sona erer.

 

Her katılımcı yalnızca bir ödül alabilir; nakit olmayan ödüller yerine nakit teklif edilemez. Ödüller başka şahıslara devredilemez. NEO, teklif edilen orijinal ödülün mevcut olmaması durumunda, ödülü başka bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *